" மதிய உணவு தாளி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 11 முதல் மாலை 3 " !!!!!" SPECIAL - " GONGURA Dosa and WHEAT HALWA" available from 11 am."" THALI available MON-FRI ( 11 TO 3.00 PM) "மதிய உணவு தாளி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 11 முதல் மாலை 3.30 வரை ""
copyrights © 2012 thekabobs.com